Bodhism

2018法鼓山美國洛杉磯道場第二屆菩薩戒

傳戒日期:May 25 (五) ~ 28 (一), 2018
報名日期:11/15/17 ~ 3/31/18 (名額有限. 報名從速)
【報名】 上網報名
另下載: 2018 LA 菩薩戒報名簡章2018 LA 菩薩戒報名表2018 LA 菩薩戒切結書 依簡章之說明依續完成報名程序.

NY2018 icon 新春系列活動
2/16 (初一) 金剛經誦念法會暨佛前大供
【時間】10:00AM-12:00PM【雲端祈福
【時間】10:00AM-12:00PM【雲端祈福】
 2/18 (初三) 大悲懺暨佛前大供
【時間】9:30AM-12:00PM 【雲端祈福】【報名】上網報名
 2/19 (初四) 佛前【時間】 11:20AM-12:00PM
                                         2/20 (初五) 新春念佛法會暨佛前大供
                                       【時間】10:00AM-12:00PM

 
Go to top